Rozdanie walentynkowe - KOMBUCHA

Regulamin Rozdania Walentynkowego - Esencja do twarzy Vegan Kombucha Essence marki Dr.CeuracleI POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Rozdanie skierowany do użytkowników portalu Instagram. §2 Organizatorem Rozdania oraz fundatorem nagród jest firma GLOWLY, ul. Kępa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Zwana dalej "Organizatorem Rozdania". §3 Rozdanie jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram. §4 Rozdanie trwa od 01.02.2024r. od godz. 10.00 do 14.02.2024r. (godz. 23.59). II. UCZESTNICY KONKURSU §5 Uczestnikami Rozdania mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 01.02.2024r. od godz. 10.00 do 14.02.2024r. (godz. 23.59). Podejmą się działań na portalu Instagram wedle poniższych reguł; Polub nasz post konkursowy na portalu Instagram na profilu @koreanskapielegnacja.pl z dnia 01.02.2024r. Polub profile na Instagramie firm @drogeriasoko oraz @koreanskapielegnacja.pl Dodaj komentarz pod postem z rozdaniem i napisz, za co najbardziej kochasz koreańską pielęgnację skóry? §6 Uczestnikami Rozdania nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Rozdania oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy sklepów dystrybuujących produktami Organizatora Rozdania. §7 Administratorem danych osobowych uczestników Rozdania jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Rozdania będą przetwarzane w celu realizacji Rozdania. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. III. ZASADY I PRZEBIEG ROZDANIA §8 1. Nad prawidłowym przebiegiem Rozdania i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 2. Ostateczny wybór 20 najlepszych zgłoszeń zostanie dokonany w dniu 16.02.2024r. po godzinie 14.00 przez zespół złożony z dwóch pracowników firmy Glowly. 3. Nagrodzonych zostanie dwadzieścia osób. 4. Nagrodą w Rozdaniu jest jedna sztuka esencji do twarzy Vegan Kombucha Essence marki Dr.Ceuracle o łącznej wartości 189,90zł. §9 1. Aby przystąpić do Rozdania należy: zapoznać się z Regulaminem Rozdania, polubić profile firm @drogeriasoko oraz @koreanskapielegnacja.pl, polubić post z dnia 01.02.2024r. na profilu @koreanskapielegnacja.pl na portalu Instagram, umieścić komentarz wedle zasad z §5 pkt. II na portalu Instagram 2. Każdy z uczestników Rozdania może wysłać jedno zgłoszenie. 3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Rozdania treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Rozdanie. 5. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte. 6. Rozstrzygnięcie Rozdania (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 16.02.2020r. do godziny 14:00 w postaci Instastories oraz na profilu Koreanskapielegnacja.pl na portalu Instagram IV. NAGRODY § 10 W konkursie przewidziano następującą nagrodę: Esencja Vegan Kombucha Essence marki Dr.Ceuracle o łącznej wartości 189,90 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) § 11 Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: - prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, -wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity, - prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; - prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, -prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; - prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); - publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 12 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Rozdania utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów Rozdania. 3. Nagroda będzie dostarczona Laureatowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. O szczegółach Laureat Rozdania zostanie oznaczony pod postem za pośrednictwem portalu Instagram, po zakończeniu Rozdania. 4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Rozdania. 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Zgłoszenie do Rozdania jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.