Próbki do zamówieniaPróbki do każdego zamówienia
Darmowa dostawaKurier DPD 9.90zł 
Wysyłka z PolskiWysylka z Polski 1-3* dni

Regulamin - Rozdanie 09/11

Regulamin rozdania 3 ampułek propolisowych na portalu Instagram I POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Poniższy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs skierowany do użytkowników portalu Instagram. §2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest właściciel marki Dr.Ceuracle firma ISHACO, ul. Ustronie 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Zwana dalej "Organizatorem Konkursu". §3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na portalu Instagram. §4 Konkurs trwa od 9.11.2019 r. od godz. 14.00 do 15.11.2019 r. (godz. 23.59). II. UCZESTNICY KONKURSU §5 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 9.11.2019 r. od godz. 14.00 do 15.11.2019 r. (godz. 23.59). Podejmą się działań na portalu Instagram wedle poniższych reguł; • Polub nasz post konkursowy na portalu Instagram na profilu @dr.ceuracle_polska z dnia 9.11.2019 r. • Polub profile na Instagramie firm @dr.ceuracle_polska oraz @koreanskapielegnacja.pl • Dodaj komentarz pod postem, konkursowym i napisz, dlaczego to Twoja skóra potrzebuje ampułki z propolisem? §6 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa. Uczestnikami konkursu nie mogą być również pracownicy sklepów dystrybuujących produktami Organizatora Konkursu. §7 Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród. III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU §8 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagrody czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora. 2. Ostateczny wybór 3 najlepszych zgłoszeń konkursowych zostanie dokonany w dniu 17 listopada 2019 r. po godzinie 20.00 przez zespół złożony z dwóch pracowników firmy Dr.Ceuracle. 3. Nagrodzone zostaną trzy osoby. 4. Nagrodą w konkursie są trzy ampułki Royal Vita Propolis 33 o łącznej wartości 419,70 zł. §9 1. Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu, polubić profile firm @dr.ceuracle_polska oraz @koreanskapielegnacja.pl, polubić post z dnia 9.11.2019 r na profilu @dr.ceuracle_polska na portalu Instagram, umieścić komentarz wedle zasad z §5 pkt. II na portalu Instagram 2. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać jedno zgłoszenie 3. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona do Konkursu treść jest jego własnością i została wykonana przez niego samego, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tej treści, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs. 5. Komentarze wulgarne lub naruszające prawo zostaną usunięte. 6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 17.11.2019r. do godziny 21:00 w postaci Instastories oraz na profilu Dr.Ceuracle Polska na portalu Instagram IV. NAGRODY § 10 W konkursie przewidziano następującą nagrodę: Nagrodą w konkursie są trzy ampułki Royal Vita Propolis 33 o łącznej wartości 419,70 zł (czterysta dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) § 11 Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania Nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: - prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach, -wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity, - prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; - prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, -prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami; - prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); - publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 12 1. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu utworów i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi w zakresie i celu opisanym w § 11. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych. 3. Nagroda będzie dostarczona Laureatowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. O szczegółach Laureat konkursu zostanie powiadomiony osobiście za pośrednictwem portalu Instagram, po zakończeniu konkursu. 4. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.