REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zestaw dla miłośników koreańskiej pielęgnacji” (zwany dalej „Konkursem”

1.2. Organizatorem Konkursu jest ISHACO ul. Ustronie2, 97-200 Tomaszów Maz. NIP 7732400458 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

1.4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”), akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.

1.6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/koreanskapielegnacja (zwanej dalej „Fanpage”) oraz w serwisie Instagram http://www.instagram.com/koreanskapielegnacja.pl w dniach 07.05 – 13.05.2018r. (do godziny 12:00 w południe).

1.7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

1.8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. Miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Posiadanie niefikcyjnego konta w serwisie Facebook oraz Instagram i nie jest to konto założone typowo w celach konkursowych, takie konta zostaną zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie. 
  3. Polubienie profilu w Serwisie Facebook /koreanskapielegnacja
  4. Obserwacja profilu w serwisie Instagram @koreanskapielegnacja.pl
  5. Udostępnienie zdjęcia konkursowego na swoim profilu Instagram (profil musi być na tę chwilę publiczny)
  6. Oznaczenie zdjęcia @koreanskapiegnacja.pl oraz dodanie hashtagu #konkurs #koreanskapielegnacjapl #koreanskapielegnacjakonkurs
  7. Zaproszenie w komentarzu pod zdjęciem dwóch znajomych (zarówno pod zdjęciem na FB jak i IG)

2.3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

2.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2.5. Udział w konkursie może wziąć osoba, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia (wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody).

§ 3 NAGRODY

3.1.  Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora składającą się z 3 osób, która oceni wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu.

3.2.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook oraz Instagram w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

3.3.  Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

3.4.  Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

3.5.  Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora w obrębie granic Polski.

3.6.  W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

3.7.  W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

3.8.  Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty przesłania danych adresowych.

3.9.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

3.10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook/Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

3.11. Nagrodą w Konkursie są:

  1.         2x Zestaw produktów do pielęgnacji koreańskiej o wartości od 100 do 200zł.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage pojawi się stosowny komunikat, a Uczestnicy zostaną także powiadomieni o zmianach Regulaminu za pośrednictwem komunikatu na Fanpage .

4.2.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

4.3.  Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

4.4.  Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.6.  W sytuacji gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia prosimy o oświadczenie przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu o zgodę na przesłanie danych potrzebnych do nadania paczki.